• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

ПРОЛЕС - ИНЖЕНЕРИНГ

Горскостопанска инвентаризация и горско стопанско планиране на цялата територия на България /лесоустройствени проекти/, ловностопанско проектиране /ловоустройствени проекти/; планове за управление на защитени територии; продажба и поддръжка на специализиран софтуер предназначен за горско стопанство /SORT, PR/; Приложни GPS системи за ГС; Производство на уреди за измерване в ГС; внос и продажба на уреди и аксесоари за ГС и туризма; горска екипировка; 

Локации

© Всички права запазени