• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

ГЕОТОТАЛ

3D лазерно сканиране и моделиране; Обследване на строителни конструкции и съоръжения; Изследване на деформации; Експертизи; Специални изследвания; Реверсивно инженерство; Архивиране, документиране и дигитализация на археологически обекти и паметници на архитектурата и културата; Инвестиционно проектиране; Заснемане фасади; Кадастрални и специализирани карти–изработване и изменение; Комбинирани скици; Схеми самостоятелни обекти; Устройствени  планове (ПУП); Геодезически измервания, трасиране, делби на имоти, GPS, високоточни измервания, прецизна нивелация, изчисляване на площи и обеми в гражданското и промишленото строителство, транспортната инфраструктура, минното дело и др.; Проекти по част Геодезия – геодезическа снимка, проекти за вертикално планиране и трасировъчни проекти; Архитектурно заснемане; Възстановяване строителни книжа; Екзекутиви; Обслужване на строителството–линия, ниво, площи, обеми; Консултации; Инвеститорски контрол.

Локации

  • Виж на карта България, София - град, с. Световрачене, р-н Нови Искър, ул. Софийска № 36 – сградата на кметството
  • Имейл
  • +359 2 9641910, fax +359 2 9641911
© Всички права запазени