• CityFirms.com
 • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ

АЙМЕК ГРУП – НАДЕЖДЕН И ПРЕЦИЗЕН ИНЖЕНЕРИНГ

АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ съществува от 2003 година, като част от АЙМЕК ГРУП, основана през 1997 г в гр. Анкара, Турция.
Фирмата осъществява комплексно изграж­дане на строителство и архитектура, ОВиК, ВиК и Противопожарни  системи, силови и слаботокови електроин­сталации, системи за сградна автоматизация на големи обществени, админи­стративни и индустриални обекти.
Основен принцин на компанията е осъществяване на надежден ин­женеринг чрез своя високо квалифициран екип, който е учатвал в изграждането на много обекти както в страната, така и в чуж­бина (Казахстан, Украина, Грузия, Русия и др.). Персоналът на АЙМЕК наброява над 400 души, разпределени в администация, монтажни групи и 35 опитни инженери, които са ситуирани в общо 4 офиса в България – София, Велико Търново, Варна и Стара Загора, както и Анкара и Истанбул – Турция.
Централата на фирмата се намира в столицата на Турция – Анкара, където висококвалифициран екип от инженери работи паралелно върху местните проекти и сътрудничи на своите български колеги за международните такива.
Участието в големи и значими проекти е основна фирмена политика и предизвикателство за мениджърите. Компанията се стреми към целесъобразно развитие, като действията, които предприема в тази посока са въвеждане на нови дейности като търговия и производство. Резултатът е увеличение на оборотите с всяка следваща година.
АЙМЕК ИНЖЕНЕРИНГ работи с високо квалифицирани партньори и е надежден доставчик на качествени системи и компоненти за тяхното изпълнение.

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Настоящата политиката е определена, за да очертае характерните за работата на “Аймек инженеринг“ ЕООД методи и насоки за развитие. Тя се базира на разбирането, че качеството е равнозначно на степента на удовлетворение на клиента, а непрекъснатото подобряване на дейностите по управление на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд имат за цел покриване на изискванията на клиенти, общество и служители.

Ръководството на фирмата се ангажира да провежда Политика, следвайки непрекъснато следните принципи:

 • утвърждаване позицията на “Аймек инженеринг“ ЕООД като водеща фирма в своята област;
 • задоволяване потребностите и изискванията на клиентите, при осигуряване на високо качество и съответствие с нормативните документи;
 • обмен на информация с външни заинтересовани страни;
 • стремеж към непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсявания;
 • стремеж за предотвратяване на нараняванията и заболяванията и непрекъснато подобряване в управлението и изпълнението на здравословните и безопасни условия на труд;
 • разследване и регистриране на всеки инцидент, злополука и/или професионално заболяване, с оглед последващ анализ и предприемане на мероприятия и мерки за превенция срещу повторната им поява;
 • спазване на законовите, нормативните и другите изисквания, приети от организацията, свързани с нейните аспекти по околна среда и опасности по здравословни и безопасни условия на труд;
 • непрекъснато наблюдение и измерване на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната и работна среда
 • * периодично преглеждане и актуализиране на целите по качество, околна среда, здраословни и безопасни условия на труд;
 • стриктно спазване правилата на ИСУ и трудовата дисциплина - важна задача на всеки член на дружеството е да не се допускат несъответствия. Откриването и отстраняването на причините за появата им, води до усъвършенстване работата на организацията;
 • осигуряване на достатъчно информация, инструкции, обучение и наблюдение, с цел да се осигури, че всеки служител съзнава опасността при изпълнение на работните си задължения и отговорността да извършва работата си безопасно през цялото време; непрекъснато подобряване на ефикасността на ИСУ.

Ръководството на “Аймек инженеринг“ ЕООД декларира, че настоящата Политика ще бъде разгласена сред всички хора работещи под управлението на организацията и ще бъде на разположение на заинтересованите страни.

Ръководството на “Аймек инженеринг“ ЕООД се ангажира непрекъснато да усъвършенства условията на труд и запазване здравето и работоспособността както на своите служители, така и на всички външни посетители намиращи се на територията на организацията.

Локации

 • Виж на карта България, София - град, бул. България 58, ж.к. Борово, вх. А, ет. 1, офис 5
 • Имейл
 • 317474
© Всички права запазени