• CityFirms.com
  • Безплатни рекламни бизнес профили. Ако имате фирма, CityFirms.com може да е пътят до Вас.

Фирми, Държавни служби и институции

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Защита на потребителите чрез засилване на контрола над нелоялни търговски практики, безопасността на стоките, услугите, вкл. е-услугите

КОМИСИЯ ПО РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КРС Е НАЦИОНАЛЕН ОРГАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, КОНТРОЛ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ, РАЗПРЕДЕЛЯ РАДИОЧЕСТОТИТЕ И ДР

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Контролира защитата на личните данни от оператори и институции, води регистри, издава наказателни постановления, предписания, становища

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Борба със злоупотреби с монополно или господстващо положение, концентрации, нелоялна конкуренция, застъпничество за конкуренцията и др.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ

Проучване, поддържане и развитие на условията за корабоплаване в Българския участък на река Дунав.

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Богат информационен ресурс от актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на област Русе

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ

Разработва стратегии, планове и проекти за териториално и селищно устройство и развитие на страната, районите, областите и общините.

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО

Организира и провежда търгове за добив и продажба на дървесина. Осъществява ползване и търговия с недървесни горски продукти и фиданки.
© Всички права запазени